เกี่ยวกับเรา

Thailand Local Government Summit 2017

งานอบรมสัมมนาวิชาการ เพื่อการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

หลักการและเหตุผล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและความสำคัญมากขึ้นทั้งในด้านการพัฒนาพื้นที่ การจัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน  รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยที่รากฐาน  และนับตั้งแต่กระแสของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในช่วง พศ 2540 เป็นต้นมา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปรับตัวและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  อย่างไรก็ตามการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคหลายประการ  นอกจากนั้นด้วยบริบทใหม่ของประเทศและสถานการณ์โลกได้กลายเป็นภาวะคุกคามและความท้าทายใหม่ของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ภัยพิบัติ  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งความขัดแย้งทางการเมือง  ซึ่งประเด็นเหล่านี้มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม   ภายใต้บริบทเหล่านี้  ผู้นำและบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงาน เพื่อก้าวเข้าสู่ ยุคสังคมโลก Digital Economy  บนพื้นฐานของการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบ Digital & Innovation for Green Society  ตามกระแสหลักสากลในบริบทประเทศไทย  พร้อมด้วยการปรับระบบคิดให้ทันต่อพัฒนาการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งคือหัวใจ เพื่อพัฒนาไปสู่สังคมดิจิทัลตามมาตรฐานสากลอันเป็นจุดมุ่งหมายเชิงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเพื่อก้าวสู่สังคมยั่งยืน Smart City

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมและพัฒนา ดิจิทัลเทคโนโลยี ให้เกิด “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) ด้วยแนวคิด “พัฒนา” อย่างต่อเนื่องในแนวทาง “บูรณาการ” โดยมีเป้าหมายชัดเจนที่นำพาท้องถิ่นตนไปสู่ Green Society ประชาชนอยู่ดีกินดี มีการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบถึงความก้าวหน้า และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของตน จาก Smart Province สู่ Smart Thailand
 3. เพื่อเป็นเวทีให้บุคคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิสัยทัศน์ แนวคิดในการพัฒนา และบริหารจัดการท้องถิ่น ในยุคดิจิทัล ด้วยการผนวกนวัตกรรม ให้เหมาะสมกับบริบทแห่งท้องถิ่นของตน

 

ขอบเขต  

 • ประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายใหม่ ที่เรียกร้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสนใจและเตรียมพร้อมรองรับ เช่น สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โลกในยุคดิจิทัล และ Innovation for Green Society
 • ประเด็นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันและประยุกต์ใช้นวัตกรรม และ ดิจิทัล เพื่อบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ความเจริญ
 • ประเด็นในการตระหนักถึงการพัฒนาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมทั่วประเทศ ด้วยแนวคิด Smart City for Thailand 4.0 เพื่อเดินหน้าสู่ ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก ในอนาคตอันใกล้นี้

 

ระยะเวลาในการจัดงาน  วันที่  22-23  พฤศจิกายน  2560

 

สถานที่การจัดงาน  อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์  ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4

โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

รูปแบบการจัดงาน

 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ “นวัตกรรม และ ดิจิทัล ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทย ยั่งยืน”
 • การชมนิทรรศการในส่วนแสดงนวัตกรรม และ ดิจิทัลเทคโนโลยี
 • การเข้าชมห้องนิทรรศการจำลอง การใช้นวัตกรรม และ ดิจิทัล เพื่อนำพาสู่ Green Society and Smart City ต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • นำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าเยี่ยมชมโครงการต่างๆของวังสวนจิตรลดาและ Smart Metropolitan Model : กรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • บุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ทราบถึงประโยชน์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และ ดิจิทัลอย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนอย่างเหมาะสม และ ยั่งยืน
 • กระตุ้น สร้างความตระหนัก และตื่นตัว ว่าการบริหารจัดการ และพัฒนาท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ความเป็นท้องถิ่นที่มีการพัฒนาอย่างเท่าถึง เท่าเทียม และอย่างยั่งยืนนั้น  นวัตกรรม มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวด  และสอดคล้องกับ นโยบาย การขับเคลื่อนท้องถิ่นด้วย Thailand 4.0
 • ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับทราบ และเข้าใจ วิสัยทัศน์ นโยบายการขับเคลื่อนท้องถิ่นด้วย นโยบาย Smart City and Thailand 4.0 พร้อมประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

โครงสร้างการจัดงาน

ร่วมจัดโดย

 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  อยู่ระหว่างเรียนเชิญ
 • สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

ร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างเป็นทางการโดย

 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)   อยู่ระหว่างเรียนเชิญ
 • สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ระหว่างเรียนเชิญ
 • สถาบันพระปกเกล้า  อยู่ระหว่างเรียนเชิญ
 • กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างเรียนเชิญ
 • สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างเรียนเชิญ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างเรียนเชิญ
 • สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างเรียนเชิญ
 • สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างเรียนเชิญ

 

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

 • นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
  รองปลัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประธาน)
 • นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
  เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (รองประธาน)
 • ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการ)
 • ผู้บริหารจากกระทรวงอุตสาหกรรม (กรรมการ)
 • นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์
  ปลัดกรุงเทพมหานคร   (กรรมการ)
 • คุณไอรดา เหลืองวิไล
  รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  (กรรมการ)
 • นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
  นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (กรรมการ)
 • น.อ.รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
  คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม(กรรมการ)

 

คณะทำงานโครงการฯ

 • คุณประวิตร ฉัตตะละดา
  ผู้อำนวยการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
 • คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
  นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
 • คุณดิลก คุณะดิลก
  กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
 • คุณกัลยา แสวงหาบุญ
  เลขานุการคณะทำงานโครงการฯ

 

 

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์  อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2661-7750  โทรสาร 0-2661-7757

อีเมล์ : Tanya@absolutealliances.com,Info@absolutealliances.com

เว็บไซต์ : www. thailandlocalgovernmentsummit.com  เฟซบุ๊ค :Thailand-Local-Government-Summit